Informujemy, że od 1 do 15 września 2023 r. można składać wnioski na stypendium szkolne.

Nowe druki wniosków do pobrania w GOPS Żmigród ( pok. nr 16) lub na stronie internetowej www.gops-zmigrod.pl. ( zakładka stypendium szkolne)

Do wniosków można dołączyć imienne faktury/rachunki, wystawione od dnia 1 sierpnia 2023 roku, potwierdzające poniesione koszty edukacyjne zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Katalog wydatków kwalifikowanych do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej www.gops-zmigrod.pl. ( zakładka stypendium szkolne)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się

o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł, na osobę w rodzinie oraz 776 zł. dla osoby samotnie gospodarującej.

Drodzy Żmigrodzianie zachęcamy do zapoznania z ofertą wsparcia Fundacji Promyk Słońca.

Fundacja „Promyk Słońca” oferuje bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności dziecka – zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka.

Oferowane wsparcie to:

  • specjalistyczne konsultacje lekarskie (z genetykiem, neurologiem, neonatologiem i innym specjalistą, w zależności od potrzeb). Specjaliści udzielają informacji o charakterze rozpoznanej  dziecka wady i dalszym postępowaniu.
  • konsultacje z fizjoterapeutą, położną dotyczące opieki, pielęgnacji, usprawniania dziecka,
  • opieka psychologiczna/psychoterapia,
  • grupy wsparcia,
  • doradztwo społeczno- prawne, w tym informacje na temat świadczeń, sytuacji prawnej, a także pomoc w przygotowaniu pism i wniosków itp.
  • opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów.

Opiekę wytchnieniową fundacja prowadzi w różnych formach – dziennej i całodobowej, w zależności od potrzeb: w mieszkaniu wytchnieniowym, ośrodku pobytu krótkoterminowego  lub w miejscu zamieszkania dziecka.

Pomoc  kierowana jest  do mieszkańców województwa dolnośląskiego.

aoon     ow

Dnia 15.06.2023 r. konsultacje z prawnikiem są ODWOŁANE.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji 22 czerwca  2023r.