Świadczenia 40 zł za wyżywienie i zakwaterowane.

Kartę można pobrać [TUTAJ]

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

 • Wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022r składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
 • Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców i zapewnić zakwaterowanie oraz wyżywienie np. do 31 lipca 2022r., to będzie mógł złożyć wniosek do 31 sierpnia 2022r. Gdy zrobi to później, nie otrzyma pieniędzy.
 • Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS - [Przeczytaj]

Mieszkańcowi, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40 zł dziennie na osobę, NIE DŁUŻEJ NIŻ ZA OKRES 120 DNI.

Wnioski na refinansowanie poniesionych kosztów w związku z udzieloną pomocą ukraińskim gościom należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie. Pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy dana osoba przyjęła pod swój dach uchodźców. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca. Pieniądze na refinansowanie pobytu uchodźców nie będą wypłacane na kolejne dni ich pobytu. Jeżeli ktoś złoży wniosek i dostanie finansowanie, a dalej będzie pomagał, to będzie potrzebny kolejny wniosek. Ubieganie się o świadczenie odbywać się będzie na wniosek, który stanowić będzie prosty formularz, zawierający:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL;
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

 

Załączniki:

Karta osoby przyjętej

Wniosek na 40 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie przyjmuje wnioski o jednorazowe świadczenie (300 zł) dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granice polsko - ukraińską po 24.02.2022r., przebywają na terenie Polski i są wpisani do rejestru PESEL.

Wniosek składa obywatel Ukrainy, który jest uprawniony (pełnoletni) lub (w przypadku osób niepełnoletnich) przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy, albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. W sytuacji, kiedy wniosek wypełnia osoba uprawniona (pełnoletnia) tylko na siebie - wypełnia cz. 1. W przypadku, kiedy wniosek wypełnia osoba uprawniona na siebie i dziecko / dzieci - wypełnia dodatkowo cz. 2.

Świadczenie przysługuje na każdego członka rodziny, który trafił do Polski. Wypłata środków nastąpi po przekazaniu środków z budżetu państwa.

 

Wniosek [Pobierz]

Dodatek do wniosku [Pobierz]