Ważne!

Dnia 29.09.2022r konsultacje z prawnikiem są ODWOŁANE.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji 6 października 2022r.

Realizatorem dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 roku jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 5.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi:

 • 3 000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 2 000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
 • 1 000 zł - w przypadku gdy, głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
 • 500 zł - w przypadku gdy, głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

 

UWAGA! Dofinansowanie na gaz - nie dotyczy gazu ziemnego. Kwota 500 zł przysługuje tylko odbiorcom gazu skroplonego LPG.

Powyższe źródła ciepła winny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że: jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego; gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, Organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego (samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych). Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W toku wywiadu środowiskowego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, Organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych.

 

Ważne! Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie pl. Wojska Polskiego w dniach:
  - w poniedziałki i wtorki 7.30 – 15.30
  - w środy 7.30 -16.30
  - w czwartki - bez przyjęć interesantów
  - w piątki 7.30 -14.30
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie pl. Wojska Polskiego 5 oraz na stronie internetowej www.gops-zmigrod.pl [TUTAJ]

 

Ważne ! Konsultacje z prawnikiem w miesiącu sierpień 2022r. są ODWOŁANE.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji 1 września 2022r.

Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy posiadają, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową lub piec kaflowy. Urządzenia te muszą być zasilane paliwem stałym przez co rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 • Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, będzie wypłacany jednorazowo.
 • Nie ma kryterium dochodowego.
 • Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
 • Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
 • Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie upływał 30 listopada br.

 

Wniosek pobierz [TUTAJ]

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA [TUTAJ]

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022r składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców i zapewnić zakwaterowanie oraz wyżywienie np. do 31 lipca 2022r., to będzie mógł złożyć wniosek do 31 sierpnia 2022r. Gdy zrobi to później, nie otrzyma pieniędzy.

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.