Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację drugiego etapu szóstej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” na lata 2013-2014, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja 27 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród w okresie styczeń 2013 - grudzień 2014. W roku bieżącym w projekcie wzięło udział 15 beneficjentów ostatecznych (11 kobiet i 4 mężczyzn). Wobec każdego z beneficjentów zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji:

 • zajęcia z doradcą zawodowym,
 • kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych,
 • kurs kucharza małej gastronomii,
 • kurs pracownika ochrony osób i mienia, 
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • szkolenie z rozwoju osobistego,
 • zajęcia z psychologiem,
 • terapia psychologiczna.

Ponadto trzy beneficjentki i ich rodziny zostały objęte asystenturą rodziny. W ramach aktywizacji edukacyjnej jedna beneficjentka uczęszczała na zajęcia szkolne związane z podniesieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem wszystkich zajęć było przygotowanie uczestników do zmiany dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjenci ostateczni jako swój projekt samodzielnie zorganizowali wyjazd do kina oraz spotkanie Mikołajkowe o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego.

W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację pierwszego etapu szóstej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” na lata 2013-2014, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest aktywizacja 24 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród w okresie styczeń 2013 - grudzień 2014.

W roku bieżącym w projekcie wzięło udział 12 beneficjentów ostatecznych (9 kobiet i 3 mężczyzn). Wobec każdego z beneficjentów zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji:

 • zajęcia z doradcą zawodowym,
 • kurs kas fiskalnych z terminalem płatniczym,
 • kurs opiekuna osoby starszej, zależnej i dzieci,
 • kurs pracownika ochrony fizycznej I stopnia,
 • szkolenie rozwój osobisty,
 • zajęcia z psychologiem.

Ponadto cztery beneficjentki i ich rodziny zostały objęte asystenturą rodziny. W ramach aktywizacji edukacyjnej jedna beneficjentka uczęszcza na zajęcia szkolne związane z podniesieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem wszystkich zajęć było przygotowanie uczestników do zmiany dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjenci ostateczni jako swój projekt samodzielnie zorganizowali wyjazd do kina o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem wyjazdu była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego. W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację czwartej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja 20 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu Gminy Żmigród w okresie marzec 2011- grudzień 2011 r. Po konsultacjach z pracownikami socjalnymi beneficjentki ostateczne w ramach zawartych kontraktów socjalnych uczestniczyły w zajęciach z doradcą zawodowym, warsztatach kulinarnych, kursie prawa jazdy kat. B oraz w szkoleniu interpersonalnym- rozwój osobisty i zawodowy. Sześć beneficjentek kontynuujących udział w projekcie uczestniczyło w spotkaniach grupy samopomocowej. Kolejnych pięć beneficjentek współpracowało z asystentem rodziny oraz uczestniczyło w zajęciach z psychologiem. Wszystkie panie miały przeprowadzone badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. Celem szkoleń było przygotowanie uczestników do zmian dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjentki samodzielnie zorganizowały spotkanie Mikołajkowe o charakterze edukacyjno- integracyjnym dla swoich rodzin i najbliższego otoczenia. Celem spotkania była integracja oraz nabycie umiejętności działania zespołowego. W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów. 


W dniu 19.04.2011 r. w Pałac Galeria Restauracja odbyło się spotkanie inaugurujące projekt systemowy „Pracuję więc jestem”. To już czwarta edycja projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja 20 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu gminy Żmigród w okresie marzec-grudzień 2011 r.

W ramach projektu przewidziane jest szkolenie interpersonalne, warsztaty kulinarne, kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, powstanie grupy samopomocowej oraz współpraca z asystentem rodziny. Beneficjenci ostateczni wezmą udział w trzech badaniach ankietowych, które posłużą do ewaluacji projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację piątej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja 20 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu Gminy Żmigród w okresie styczeń - grudzień 2012 r. Wobec każdej z beneficjentek zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji: zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty kulinarne z cateringiem, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie interpersonalne- rozwój osobisty i zawodowy oraz zajęcia z psychologiem. Ponadto dziesięć beneficjentek i ich rodzin zostało objętych asystenturą rodziny. Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentkami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem szkoleń było przygotowanie uczestniczek do zmian dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjentki ostateczne jako swój projekt samodzielnie zorganizowały wyjazd do kina o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem wyjazdu była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego. W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację projektu systemowego "Pracuję więc jestem" w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu była aktywizacja 20 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród w okresie kwiecień- grudzień 2010. W ramach projektu beneficjenci ostateczni uczestniczyli w szkolenie interpersonalnym- Rozwój osobisty i zawodowy, w warsztatach komputerowych oraz w kursie na prawo jazdy kat. B. Beneficjenci w ramach działania o charakterze środowiskowym zorganizowali spotkanie Mikołajkowe dla swojego najbliższego otoczenia.