Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:
7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 o nr FEDS.07.07-IP.02-060/23

Od 1 stycznia 2024r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie
w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023r.), dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe
o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany
w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie lub za pośrednictwem ePUAP.

Wzór wniosku [POBIERZ]

Klauzula informacyjna [POBIERZ]

 


 

 

Dodatek osłonowy 2022 – informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

 

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Osobiście

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Wojska Polskiego 5
55-140 Żmigród

 

w formie elektronicznej:

wniosek można złożyć przez internet - posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany

 

Link do pobrania wzoru wniosku: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

 

Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gops-zmigrod.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

 

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Gągorowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 385 36 72 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

W przygotowaniu

Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Udostępnienie maszyn i narzędzi pracy następuje na podstawie umowy użyczenia.

Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się tę pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

W sprawach pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia gmina współdziała z powiatowym urzędem pracy.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

 

Pomoc rzeczowa na zasadach zwrotu

Pomoc rzeczowa może być przyznana w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na tę pomoc.

Rządowe wytyczne dotyczące obostrzeń obowiązujące od 1 lutego 2021r. Co się zmieni?

 • Koniec godzin dla seniorów.
 • Otwarte galerie handlowe (z zachowaniem reżimu sanitarnego).
 • Otwarte muzea i galerie sztuki (limit 1 osoby na 15 m2).
 • Wydłuża się czas trwania dotychczasowych obostrzeń do 14 lutego 2021r.

DBAJMY O SIEBIE I SWOICH NAJBLIŻSZYCH!

 

obostrzenia

 

 

 

NOWE OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄCE OD 28 GRUDNIA DO 17 STYCZNIA!

https://bit.ly/3mEd38P

nowe obostrzenia

obostrzenia w sylwestra

 

 

 

 

21 LISTOPAD

 

Nowe zmiany dotyczące nakazów i ograniczeń, czyli tzw. 100 dni solidarności w walce z COVID-19.

 • Od 28 listopada przywrócone funkcjonowanie sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.
 • Nauczanie zdalne przedłużone do Świat Bożego Narodzenia.
 • Ferie zimowe w całym kraju w dniach od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.
 • Lokale gastronomiczne czy instytucje kultury nadal zostają zamknięte. Więcej szczegółów: https://bit.ly/3nUdnBi

 

 

2020.11.04 - Nowe zasady bezpieczeństwa

 

 

CZERWONA STREFA W CAŁEJ POLSCE

czerwona strefa MAPA

Od 24 października w całej Polsce obowiązywać będą obostrzenia strefy czerwonej!

Edukacja: nauczanie zdalne w klasach 4-8, w szkołach ponadpodstawowych, w szkołach wyższych

Dzieci i młodzież do 16. roku życia – w godz. od 8-16 przemieszczanie się tylko pod opieką dorosłego

Gastronomia – działalność tylko na wynos i na dowóz

Zgromadzenia – do 5 osób (z wyjątkiem spotkań służbowych)

Wydarzenia sportowe – bez udziału publiczności

Wydarzenia kulturalne – do 25% udziału publiczności

Baseny, Aquaparki i siłownie – zawieszenie działalności

Sanatoria – zawieszenie działalności (z możliwością dokończenia trwających turnusów)

Handel – 5 osób na jedną kasę przy powierzchni 100m2 1 osoba na 15 m2 przy powierzchni powyżej 100m2

Transport publiczny – 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc

Seniorzy – ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70 roku życia (z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego, sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

 

Kochani! Dbajmy o siebie i swoich najbliższych! 

 

 

Pamiętajcie o obowiązku zasłaniania ust i nosa!

strefy koronawirusa pl

 

 

Od 30 MAJA wchodzi w życie kolejny etap znoszenia ograniczeń
związanych z COVID-19

4ETAP

Oto co Nas czeka:

od 30 maja

 • zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej (przy zachowaniu dystansu społecznego)
 • zgromadzenia na powietrzu dla maksymalnie 150 osób
 • zniesiony limit osób na powierzchnię w sklepach i gastronomii
 • w hotelach otwarte zostaną bary i restauracje

od 31 maja

 • zniesiony limit osób na powierzchnię w kościołach - nadal obowiązuje dystans

od 6 czerwca

 • otwarte kina, teatry, siłownie, baseny, solaria, salony masażu i tatuażu, parki rozrywki, kluby fitness, place zabaw
 • wesela i inne wydarzenia rodzinne dla maksymalnie 150 osób

Dyskoteki i kluby nadal zamknięte.

W sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Pamiętajcie, o tym że nadal obowiązuje dystans! Dbajcie o siebie i innych!

 

 

#Koronawirus – trzeci etap znoszenia obostrzeń

dbajmy o siebie

Od 18 maja

 • otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych
 • otwarcie lokali gastronomicznych, barów, kawiarni
 • więcej osób w transporcie publicznym
 • otwarte boiska pełnowymiarowe. Maksymalnie 22 osoby(+4 trenerów)
 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach może przebywać maksymalnie 14 osób (+2 trenerów)

 

Przedłużony zostaje również zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

 

Od 25 maja

 • zajęcia dydaktyczne (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęcia, które nie mogą być realizowane zdalnie
 • zajęcia opiekuńcze w klasach 1-3 szkół podstawowych

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

 

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca.

 

To wszystko nie zwalnia Nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętajcie:

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Zostań w domu, jeśli możesz.

Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.

 

Wszystkie wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:

https://bit.ly/2TiC8ub

https://bit.ly/2Ws1uaI

https://bit.ly/2LtNRkU

https://bit.ly/3dGcBTi

https://bit.ly/3btbGnQ

https://bit.ly/2Wrn4w8

 

 

 

DRUGI ETAP znoszenia ograniczeń od 4 maja 2020r

- z udziałem maksymalnie do 6 osób:

 • stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne)
 • boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki)
 • infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa
 • pola golfowe
 • ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe

 

- z udziałem maksymalnie do 2 osób:

 • Infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny

 

- z udziałem maksymalnie maksymalnie do 4 osób na jeden kort:

 • Korty tenisowe: otwarte i półotwarte

 

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy)
 • ograniczona liczba osób
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt)
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu

 

TRZECI ETAP znoszenia ograniczeń

Zajęcia sportowe w salach i halach szkolnych - grupy maksymalnie do 6 osób:

 • Treningi grupowe w sportach zawodowych
 • Otwarcie kolejnych ośrodków sportowych dla olimpijczyków i zawodowców
 • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami
 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek

 

CZWARTY ETAP znoszenia ograniczeń

Udostępnienie infrastruktury o charakterze zamkniętym związanych ze sportem, rozrywkową i rekreacją:

 • Kluby: fitness, taneczne, tenisa stołowego, sqasha, badmintona, basenów, siłowni, kręgielni, parków trampolin, skateparków, ścianek wspinaczkowych i inne
 • Imprezy sportowe na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności
 • Otwarcie salonów masażu i solariów Życie społeczne
 • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

 

Infrastruktura o charakterze zamkniętym - zasady korzystania:

 • zachowanie dystansu społecznego
 • zasłanianie twarzy (w zależności od rodzaju uprawianego sportu)
 • ograniczona ilość osób
 • weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego (np. rakiety tenisowe, kask, etc.)

 

Zgodnie z Komunikatem Burmistrza Gminy Żmigród otwarcie przedszkola i żłobka w Naszej Gminie nastąpi w późniejszym terminie https://bit.ly/3dqb6bV

Więcej informacji na stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus/premier-znosimy-kolejne-ograniczenia-otwieramy-boiska-wraca-ekstraklasa

 

 

 

#zostańWdomu WAŻNE TELEFONY

W czasie pandemii koronawirusa dbając o Nasze wspólne zdrowie i dobro zostały uruchomione dodatkowe formy wsparcia. Poniżej przedstawiamy możliwości kontaktu z osobami, które gotowe są udzielić rzetelnych informacji na temat bieżącej sytuacji, aktualnych zaleceń oraz wsparcia:

 • konsultacje z psychologiem przez SKYPE.psycholog.zmigrod https://join.skype.com/invite/knIT1r7jLsTl czwartek w godzinach 14:00 - 18:00
 • konsultacje telefoniczne z prawnikiem – tel. 602 593 816, czwartek w godzinach 11:00 - 13:30
 • kontakt z Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel. 503 633 655, czwartek w godz. 15:00 - 18:00
 • konsultacje telefoniczne dla osób uzależnionych od alkoholu – tel. 601 537 344, czwartek w godzinach 14:00 - 18:00
 • konsultacje telefoniczne dla osób współuzależnionych i członków rodzin osób uzależnionych – tel. 667 389 950, czwartek w godzinach 15:00 - 17:00
 • Infolinia NFZ 800 190 590
 • Pogotowie ratunkowe 999
 • Komisariat Policji w Żmigrodzie 71 380 58 50
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Trzebnicy 71 312 09 16 wew. 14 lub 783 903 906  Ministerstwo Zdrowia 800 190 590
 • Oddział zakaźny Wrocław ul. Koszarowa 71 326 13 25 wew. 233 lub 289
 • OSP Korzeńsko w godz. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do soboty 667 662 971 lub 730 535 894
 • Bank Żywności 504 752 344 lub 502 724 213
 • Grupa PZU porada lekarska 22 505 11 88
 • Przekraczanie granic +48 22 523 88 80

 

Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5,
55-140 Żmigród
tel.: 71 385 3672
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział wsparcia rodziny
71 385 36 72 wew. 15
519 378 487
508 872 535
czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30.
czynny w środy w godz. 7.30-16.30
czynny w piątki w godz. 7.30-14.30

 

Dział świadczeń pieniężnych
71 385 3672 wew. 11
czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30.
czynny w środy w godz. 7.30-16.30
czynny w piątki w godz. 7.30-14.30

 

Dział usług opiekuńczych
71 385 3672 wew. 10
czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30.
czynny w środy w godz. 7.30-16.30
czynny w piątki w godz. 7.30-14.30

 

- sekretariat
71 385 3672 wew. 20
czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30.
czynny w środy w godz. 7.30-16.30
czynny w piątki w godz. 7.30-14.30

POMOC JEST BEZPŁATNA.

 

#Koronawirus - zasady i ograniczenia

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, 
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Pełna lista zasad dotyczących ograniczeń znajduje się tutaj → https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

 

Strony Ministerstwa Zdrowia

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://twitter.com/mz_gov_pl

https://www.facebook.com/Ministerstwo-Zdrowia-135889759813803/

 

Strony powiatu

http://powiat.trzebnica.pl/

https://www.bip.powiat.trzebnica.pl

https://www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWTrzebnicy

 

Strony gminy

http://www.zmigrod.com.pl

https://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/

https://www.facebook.com/zmigrodgmina/

 

Dokumenty państwowe

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000037401.pdf

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Ogólne informacje o zdarzeniu

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy/