Dodatek gazowy czyli refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023r. (za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.) na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022r poz. 2687).

 

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia następujące warunki:

 • używa gazu dostarczanego za pomocą sieci gazowej do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.
 • złoży odpowiedni wniosek (wzór wniosku zostanie udostępniony niezwłocznie po jego opublikowaniu przez Ministra właściwego do spraw energii)
 • dostarczy opłaconą fakturę dokumentującą zakupu dostarczonego paliwa gazowego w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. /nie dotyczy opłaconych faktur proforma - prognozy/z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
 • spełni kryterium dochodowe:
  • 2 100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1 500 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.
 • Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych za:
  • 2021 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.,
  • 2022 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r., na podstawie art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Piec gazowy musi byś wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany do gotowania i podgrzewania wody.

Wnioski o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 29.02.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wnioski można składać:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie pl. Wojska Polskiego 5, 55-140 Żmigród w godzinach urzędowania,
 • za pośrednictwem poczty polskiej przesyłając na adres GOPS Żmigród pl. Wojska Polskiego 5, 55-140 Żmigród,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-PUAP (wnioski przekazane w ten sposób opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wypłatę

Załącznik 1

Załącznik 1A