Mieszkańcowi, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40 zł dziennie na osobę, NIE DŁUŻEJ NIŻ ZA OKRES 120 DNI.

Wnioski na refinansowanie poniesionych kosztów w związku z udzieloną pomocą ukraińskim gościom należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie. Pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy dana osoba przyjęła pod swój dach uchodźców. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca. Pieniądze na refinansowanie pobytu uchodźców nie będą wypłacane na kolejne dni ich pobytu. Jeżeli ktoś złoży wniosek i dostanie finansowanie, a dalej będzie pomagał, to będzie potrzebny kolejny wniosek. Ubieganie się o świadczenie odbywać się będzie na wniosek, który stanowić będzie prosty formularz, zawierający:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL;
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

 

Załączniki:

Karta osoby przyjętej

Wniosek na 40 zł