Zasiłek Okresowy jest to świadczenie pieniężne z pomocy społecznej, które przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy niż 701 zł
  • rodzinie, której dochód jest niższy niż 528 zł na osobę

 

Kwotę zasiłku okresowego ustala się w wysokości 50% różnicy między:

  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.