DODATEK MIESZKANIOWY I ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 

DODATEK MIESZKANIOWY jest formą pomocy finansowej pokrywającej w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO NALEŻY SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 

1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów.

 

2. spełniać kryterium metrażowe w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego:

 • do 45,50 m2 dla 1 osoby;
 • do 52,00 m2 dla 2 osób;
 • do 58,50 m2 dla 3 osób;
 • do 71,50 m2 dla 4 osób;
 • do 84,50 m2 dla 5 osób;
 • do 91,00 m2 dla 6 osób;
 • do 97,50 m2 dla 7 osób;
 • do 104,00 m2 dla 8 osób;
 • do 110,50 m2 dla 9 osób;
 • do 117,00 m2 dla 10 osób;

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Gospodarstwo domowe w dodatkach mieszkaniowych

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

3. spełniać kryterium dochodowe.

W okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2.189,04 zł) lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1.563,60 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 01 marca 2021 roku najniższa emerytura wynosi: 1.250,88 zł.

O dodatek mieszkaniowy można także ubiegać się, jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionego kryterium dochodowego, a kwota nadwyżki dochodu nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego. Wówczas należny dodatek mieszkaniowy obniża się o kwotę tej nadwyżki.

 

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 998, 1076 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Z 2016 r. poz. 617 i 1579).

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie - pokój nr 13 - w dniach:

 • poniedziałek i wtorek w godz. 07:30 – 14:30
 • środa w godz. 07:30 – 15:30
 • piątek w godz. 07:30 – 13:30

Wszelkie informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 71 385 36 72 wew. 18

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (należy potwierdzić przez zarządcę lokalu)

Wniosek o przyznanie dod mieszk.pdf

Deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych
poprzedzających datę złożenia wniosku
Deklaracja o dochodach.pdf


W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego

faktura za ostatni okres rozliczeniowy zawierający cenę 1 kWh energii elektrycznej dostarczanej do zajmowanego lokalu

W przypadku opłaty za śmieci niewliczonej do opłat czynszowych

Odcinek opłaty za śmieci z miesiąca składania wniosku zgodną z liczbą osób zamieszkujących w lokalu

W przypadku opłaty za wodę niewliczonej do opłat czynszowych

ostatnią wystawioną fakturę rozliczeniową za wodę

W przypadku opłaty za ścieki niewliczonej do opłat czynszowych

ostatnią wystawioną fakturę rozliczeniową za ścieki lub wywóz szamba lub jeśli na fakturze brak okresu rozliczenia wówczas dwie ostatnie wystawione faktury rozliczeniowe
Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - ważne orzeczenie ZUS lub KRUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przed 23-11-2004r. oraz aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub
- ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z wpisem upoważniającym do dodatkowego pokoju (w punkcie 10 winno być orzeczone: „wymaga” lub „dotyczy”)

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku:

ważne orzeczenie ZUS lub KRUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż osoba porusza się na wózku inwalidzkim

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących w lokalu z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:


w przypadku osób zatrudnionych na umowę

zaświadczenie o dochodach -> Zaświadczenie o dochodach dla zatrudnionych.pdf

w przypadku uczniów/studentów odbywających płatne praktyki zawodowe

zaświadczenie o dochodach -> Zaświadczenie o dochodach dla zatrudnionych.pdf

w przypadku osób pobierających świadczenia (np. renta / emerytura / dodatek pielęgnacyjny / inne dodatki / świadczenie rehabilitacyjne / świadczenie przedemerytalne / zasiłek chorobowy / zasiłek macierzyński / i inne świadczenia) z ZUS, KRUS lub innego organu

zaświadczenie lub decyzja lub odcinki pocztowe potwierdzające wysokość brutto świadczenia oraz wysokość dodatków

w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym płatnym lub bezpłatnym

zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej
w przypadku otrzymywania alimentów od komornika wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów i zaświadczenie od komornika lub odcinki pocztowe lub wydruki z konta bankowego dotyczące wpłat alimentów lub oświadczenie

w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych albo których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika

wypis ugody z protokołu/wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów i odcinki pocztowe lub wydruki z konta bankowego dotyczące wpłat alimentów lub oświadczenie

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

zaświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej -> Zaświadczenie o dochodach z prow dział gospod.pdf
w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej
w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zgłoszenia osoby do składek KRUS zaświadczenie lub odcinek opłaty potwierdzający wysokość opłaconej składki zdrowotnej.
W przypadku osób, za których KRUS odprowadza składki zdrowotne ze środków budżetu państwa, należy dostarczyć zaświadczenie z KRUS potwierdzające wysokość odprowadzonej składki zdrowotnej
dotyczy studentów zaświadczenie z uczelni, lub decyzja i oświadczenie, o wysokości otrzymanego stypendium -> Zaświadczenie o dochodach dla uczniów studentów.pdf

Prosimy pamiętać, że pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy oraz podczas składania wniosku należy okazać oryginały dokumentów

 

DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Świadczenie przekazywane jest przelewem na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, a na prośbę wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy jest przekazywany w całości (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy domu.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku lub deklaracji, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

ZA ODBIORCĘ WRAŻLIWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ UWAŻA SIĘ OSOBĘ, KTÓREJ:

 • przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 180 ze zmianami),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, • zamieszkuje w lokalu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO obowiązująca od dnia 01 maja 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł. miesięcznie;
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł. miesięcznie;
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł. miesięcznie.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie - pokój nr 13 - w dniach:

 • poniedziałek i wtorek w godz. 07:30 – 14:30
 • środa w godz. 07:30 – 15:30
 • piątek w godz. 07:30 – 13:30

Wszelkie informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 71 385 36 72 wew. 18

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego  - pobierz -> Wniosek o przyznanie dod energ.pdf
 • Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

 

WAŻNE!

Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

 

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

Na mocy art. 15 zzzib i art. 15 zzziba ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zmienionej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa), za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. oraz z 2021r. poz. 11), może zostać przyznany z mocą wsteczną.

 

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

 

Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

 

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019r. poz. 2133 oraz z 2021r. poz. 11), za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

 

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

 

Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

 

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

 

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 ze zmianami) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 roku poz. 11).

 

 

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

Od dnia 5 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w GOPS wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Warunki przyznania dopłaty do czynszu powiększającej dodatek mieszkaniowy szczegółowo określają przepisy opublikowanej w dniu 4 stycznia 2021 roku ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. Poz. 11).

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:

 1. są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 roku;
 2. zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy;
 3. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 roku;
 4. nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku.

 

Warunek, że są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 roku, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 roku.

 

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu poza dokumentami niezbędnymi do przyznania dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

 1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 roku na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego/ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu:
  • za miesiąc, w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (jeżeli czynsz jest niższy albo równy czynszowi według stanu na dzień 14 marca 2020 roku).
  • według stanu na dzień 14 marca 2020 roku (jeżeli czynsz ten jest niższy od czynszu opłacanego za miesiąc, w którym składany jest wniosek).

 

Istnieje również możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną z tym, że jeżeli wysokość czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 roku jest niższa od czynszu opłacanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc od którego ma być przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy dostarczyć dokumenty potwierdzające wysokość opłacanego czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 roku.

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 ze zmianami) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 roku poz. 11).