DODATEK MIESZKANIOWY I ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 

DODATEK MIESZKANIOWY jest formą pomocy finansowej pokrywającej w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO NALEŻY SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 

1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów.

 

2. spełniać kryterium metrażowe w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego:

 • do 45,50 m2 dla 1 osoby;
 • do 52,00 m2 dla 2 osób;
 • do 58,50 m2 dla 3 osób;
 • do 71,50 m2 dla 4 osób;
 • do 84,50 m2 dla 5 osób;
 • do 91,00 m2 dla 6 osób;
 • do 97,50 m2 dla 7 osób;
 • do 104,00 m2 dla 8 osób;
 • do 110,50 m2 dla 9 osób;
 • do 117,00 m2 dla 10 osób;

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Gospodarstwo domowe w dodatkach mieszkaniowych

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

3. spełniać kryterium dochodowe.

W okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1.925,00 zł) lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1.375,00 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 01 marca 2019 roku najniższa emerytura wynosi: 1.100,00 zł.

O dodatek mieszkaniowy można także ubiegać się, jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionego kryterium dochodowego, a kwota nadwyżki dochodu nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego. Wówczas należny dodatek mieszkaniowy obniża się o kwotę tej nadwyżki.

 

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 998, 1076 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Z 2016 r. poz. 617 i 1579).

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie - pokój nr 13 - w dniach:

 • poniedziałek i wtorek w godz. 07:30 – 14:30
 • środa w godz. 07:30 – 15:30
 • piątek w godz. 07:30 – 13:30

Wszelkie informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 71 385 36 72 wew. 18

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (należy potwierdzić przez zarządcę lokalu)

Deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych
poprzedzających datę złożenia wniosku


W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego

faktura za ostatni okres rozliczeniowy zawierający cenę 1 kWh energii elektrycznej dostarczanej do zajmowanego lokalu

W przypadku opłaty za śmieci niewliczonej do opłat czynszowych

Odcinek opłaty za śmieci z miesiąca składania wniosku zgodną z liczbą osób zamieszkujących w lokalu

W przypadku opłaty za wodę niewliczonej do opłat czynszowych

ostatnią wystawioną fakturę rozliczeniową za wodę

W przypadku opłaty za ścieki niewliczonej do opłat czynszowych

ostatnią wystawioną fakturę rozliczeniową za ścieki lub wywóz szamba lub jeśli na fakturze brak okresu rozliczenia wówczas dwie ostatnie wystawione faktury rozliczeniowe
Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - ważne orzeczenie ZUS lub KRUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przed 23-11-2004r. oraz aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub
- ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z wpisem upoważniającym do dodatkowego pokoju (w punkcie 10 winno być orzeczone: „wymaga” lub „dotyczy”)

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku:

ważne orzeczenie ZUS lub KRUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż osoba porusza się na wózku inwalidzkim

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących w lokalu z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:


w przypadku osób zatrudnionych na umowę

zaświadczenie o dochodach

w przypadku uczniów/studentów odbywających płatne praktyki zawodowe

zaświadczenie o dochodach

w przypadku osób pobierających świadczenia (np. renta / emerytura / dodatek pielęgnacyjny / inne dodatki / świadczenie rehabilitacyjne / świadczenie przedemerytalne / zasiłek chorobowy / zasiłek macierzyński / i inne świadczenia) z ZUS, KRUS lub innego organu

zaświadczenie lub decyzja lub odcinki pocztowe potwierdzające wysokość brutto świadczenia oraz wysokość dodatków

w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym płatnym lub bezpłatnym

zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej
w przypadku otrzymywania alimentów od komornika wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów i zaświadczenie od komornika lub odcinki pocztowe lub wydruki z konta bankowego dotyczące wpłat alimentów lub oświadczenie

w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych albo których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika

wypis ugody z protokołu/wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów i odcinki pocztowe lub wydruki z konta bankowego dotyczące wpłat alimentów lub oświadczenie

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

zaświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej
w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej
w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zgłoszenia osoby do składek KRUS zaświadczenie lub odcinek opłaty potwierdzający wysokość opłaconej składki zdrowotnej.
W przypadku osób, za których KRUS odprowadza składki zdrowotne ze środków budżetu państwa, należy dostarczyć zaświadczenie z KRUS potwierdzające wysokość odprowadzonej składki zdrowotnej
dotyczy studentów zaświadczenie z uczelni, lub decyzja i oświadczenie, o wysokości otrzymanego stypendium

Prosimy pamiętać, że pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy oraz podczas składania wniosku należy okazać oryginały dokumentów

 

DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Świadczenie przekazywane jest przelewem na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, a na prośbę wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy jest przekazywany w całości (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy domu.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku lub deklaracji, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

ZA ODBIORCĘ WRAŻLIWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ UWAŻA SIĘ OSOBĘ, KTÓREJ:

 • przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 180 ze zmianami),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, • zamieszkuje w lokalu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO obowiązująca od dnia 01 maja 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł. miesięcznie;
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł. miesięcznie;
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł. miesięcznie.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie - pokój nr 13 - w dniach:

 • poniedziałek i wtorek w godz. 07:30 – 14:30
 • środa w godz. 07:30 – 15:30
 • piątek w godz. 07:30 – 13:30

Wszelkie informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 71 385 36 72 wew. 18

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego 
 • Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

 

WAŻNE!

Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

 

Załączniki

2 Wniosek o przyznanie dod mieszk.pdf

3 Deklaracja o dochodach.pdf

4 Zaświadczenie o dochodach dla zatrudnionych.pdf

5 Zaświadczenie o dochodach dla uczniów studentów.pdf

6 Zaświadczenie o dochodach z prow dział gospod.pdf

7 Wniosek o przyznanie dod energ.pdf