Ma na celu wsparcie osób i rodzin w działaniach zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

 

Jednym z podstawowych zadań Ośrodka jest praca socjalna,
której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu
lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie

 

Pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego,
w szczególności prawnego i psychologicznego udzielana jest niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
przysługuje osobom i rodzinom
zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym