Wniosek do pobrania: >> tutaj <<

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł miesięcznie,
  • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

  • Wysokość zapomogi - 1.000 zł na jedno dziecko.
  • Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie:
    • 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
    • 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia - w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego.
  • Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia