Wniosek do pobrania: >> tutaj <<

 

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko. dziecko - oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej;

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Dostępne są 3 kanały:

 • strona empatia.mrpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczna
 • platfroma PUE ZUS

Terminy składania wniosków o 500 plus :

 • od 1 lutego 2021 (drogą elektroniczną),
 • od 1 kwietnia 2021 (drogą tradycyjną).

Od 1 kwietnia 2021r. wniosek można złożyć osobiście w GOPS Żmigród lub za pośrednictwem poczty. Warto podać we wniosku swój e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia br. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca br.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 maja br. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca br.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 czerwca br. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia br.

Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje (art. 8 ust. 1 ustawy), jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która – ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego).
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby, w tym współmałżonek lub drugi z rodziców dziecka/dzieci przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie

W przypadku przebywania osoby lub członka rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o ko-ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wojewoda ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku gdy wojewoda, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustala prawo do świadczenia zgodnie z art. 11 ustawy, w tym, w przypadku przyznania świadczenia - o ile we wniosku o świadczenie wychowawcze został podany adres poczty elektronicznej - przekazuje stronie informację, o której mowa w art. 13a ust. 2 oraz informuje organ właściwy o przyznaniu świadczenia w celu dokonywania wypłat przyznanego świadczenia przez organ właściwy. W przypadku gdy wojewoda, w sytuacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla (w drodze decyzji administracyjnej – bez znaczenia pozostaje fakt, że świadczenie zostało przyznane decyzją administracyjną przed 1 lipca 2019 r. czy też po 30 czerwca 2019 r. bez decyzji administracyjnej) prawo do świadczenia wychowawczego za okres, w którym osoba podlega ustawodawstwu w zakresie świadczeń na rodzinę w innym państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 • wnioski rozpatrzone na okres zasiłkowy od 01-06-2021 r. do 31-05-2022 r. przez GOPS Żmigród
  wypłatę relizuje tut. Ośrodek do dnia 31-05-2022 r.
 • od dnia 01-01-2022 r. wnioski o przyznanie prawa do świadcenia wychowawczego (500+) należy składać do ZUS

PYTANIA W SPRAWIE REALIZACJI ŚWIADCZENIA PRZEZ ZUS NALEŻY KIEROWAĆ DO ZUS