1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163)
 2. Ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1202)
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 201 r., poz. 1515)
 5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1650 ze zmianami)
 6. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259 ze zmianami)
 7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375)
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 581)
 9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 114)
 10. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013r., Nr 71, poz. 966)
 11. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 859)
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885)
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 330)
 14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 332)