1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 901 ze zm.)
2. Ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 530 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 519 ze zm.)
6. Uchwała Rady Ministrów nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (MP z 2023r. poz. 881)
7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2123)
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 146)
9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 323)
10. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1335 ze zm.)
11. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1993)
12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)
13. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 120 ze zm.)
14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 177)