Uchwała Nr XXVIII/148/09
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 21 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Żmigrodzie

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Żmigród, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje obszar miasta i gminy Żmigród.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Żmigrodzie pl. Wojska Polskiego5.

§ 2. 1.Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728 ze zmianami)

2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z:

  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zmianami).

 

Rozdział II. Organizacja i zarządzanie.

§ 3. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Ośrodka zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Żmigród.

2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Gminy Żmigród.

3. Podczas nieobecności kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje zastępca kierownika lub inny pracownik na podstawie pisemnego upoważnienia kierownika Ośrodka.

4.Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności pracowników oraz zasady działania Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 4. 1. W strukturze Ośrodka działa wydzielona jednostka organizacyjna – Środowiskowy Dom Samopomocy.

2.Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań Środowiskowego Domu Samopomocy określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika Ośrodka.

3.Kierownika oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudnia i zwalnia kierownik Ośrodka.

§ 5. 1.Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wykonuje kierownik Ośrodka.

 

Rozdział III. Gospodarka finansowa.

§ 6. 1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§ 7. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej.

§ 8. Traci moc uchwała Nr V/ 23/ 07 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.