Polityka prywatności

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

 1. ksero dowodu osobistego nowy dowód – ksero dwóch stron dowodu jeżeli w dokumentach występują różne nazwiska dotyczące tej samej osoby – dokument potwierdzający taką zmianę (np. akt małżeństwa)
 2. akt urodzenia dziecka
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej dotyczące dochodów za 2014 rok: zawsze dla osoby wnioskującej drugiego z rodziców oraz dzieci będących na utrzymaniu rodziców w wieku 18-25 lat, jeżeli nawet nie uzyskali dochodów w 2014 roku lub nie składali PIT-ów
 4. zaświadczenie ze szkoły – z datą nie wcześniejszą jak 01.09.2015r. dotyczy dzieci, które ukończyły 16 rok życia
 5. numer rachunku bankowego
 6. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 7. ksero świadectwa pracy , PIT-11za 2014r. i zaświadczenie z Urzędu Pracy – w przypadku utraty zatrudnienia lub uzyskania zasiłku dla bezrobotnych
 8. nakaz płatniczy za 2014 rok
 9. w przypadku podjęcia zatrudnienia – zaświadczenie o dochodzie NETTO za drugi pełny przepracowany miesiąc
 10. zaświadczenie lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o pobranym stypendium w 2014r.
 11. zaświadczenie od komornika informujące o wysokości ściągniętych alimentów w 2014r., oraz o bezskuteczności egzekucji z dwóch ostatnich miesięcy
 12. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie z bursy, internatu oraz z Urzędu Miejskiego z miejscowości, w której znajduje się szkoła
 13. zaświadczenie z KRUS informujące o ubezpieczeniu
 14. w przypadku osób bezrobotnych i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy a ubezpieczonych przy małżonku – zaświadczenie z pracy małżonka
 15. jeśli adres zamieszkania jest inny niż podany w dowodzie osobistym należy dostarczyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu
 16. zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu
 17. zaświadczenie z OPS właściwego ze względu na miejsce zameldowania o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne

 

W przypadku starania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, którego ojciec jest nieznany - AKTUALNY
 • akt zgonu drugiego z rodziców

 

W przypadku starania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie od pracodawcy zawierające informacje: od kiedy jest zatrudnienie, rodzaj zawartej umowy, na jaki okres jest zawarta umowa o pracę, w jakim okresie przyznany jest urlop wychowawczy i na jakie dziecko, czy zakład pracy nie jest w stanie likwidacji
 • zaświadczenie ZUS stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

 

W przypadku starania się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji i/lub rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego lub zasiłku pielęgnacyjnego

 • orzeczenie o niepełnosprawności - kserokopia

Informujemy, iż osoby które zostały zakwalifikowane do pomocy w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności proszone są o ich odbiór w dniach:

 • 09.04.2019r. od godz. 8.45 - 12.00
 • 10.04.2019r. od godz. 9.00 - 12.00
 • 11.04.2019r. od godz. 9.00 - 12.00


Miejsce
– ul. Wąska 5, 55 140 Żmigród

 


 

Informujemy, iż osoby które zostały zakwalifikowane do pomocy w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności proszone są o ich odbiór w dniach:

 • 12.02.2019r. od godz. 9.00 - 12.00
 • 13.02.2019r. od godz. 9.00 - 12.00
 • 14.02.2019r. od godz. 9.00 - 12.00

 

Miejsce – Ul. Wąska 5, 55 140 Żmigród

 


 

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Za dochód osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

 • osoby wymagającej opieki,
 • rodziców osoby wymagającej opieki,
 • małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

 

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

 • osoby wymagającej opieki,
 • małżonka osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 6. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.