STYPENDIUM SZKOLNE

Informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski we wrześniu 2018r. o przyznanie stypendium szkolnego powinni osobiście zgłosić się do Ośrodka w celu weryfikacji dochodów i złożenia zgody na zmianę decyzji, aby otrzymać stypendium na okres styczeń - czerwiec 2019r.


Świadczenie 300+ „DOBRY START”

 • Świadczenie „Dobry Start” wynosi 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnoprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
 • WNIOSEK BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 LIPCA 2018r (ONLINE) I OD 1 SIERPNIA 2018r (TRADYCYJNĄ DROGĄ PAPIEROWĄ).
 • WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 LISTOPADA!!!!! Wnioski złożone po 30 listopada 2018r pozostawia się bez rozpatrzenia!
 • W przypadku wniosku złożonego w lipcu i sierpniu 2018r można się spodziewać wypłaty świadczenia nie później niż 30 września 2018r. W przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku i listopadzie 2018r wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie 2 miesiące od złożenia wniosku.
 • Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku!
 • Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

10.08.2016

Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 są do pobrania w sekretariacie i na stronie GOPS w zakładce Wnioski do pobrania.

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych).

Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w sekretariacie (pok. nr 12) w godzinach urzędowania.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/os. w rodzinie.


11.04.2016

STYPENDIUM SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski we wrześniu 2015r. o przyznanie stypendium szkolnego powinni osobiście zgłosić się do Ośrodka w celu weryfikacji dochodów i złożenia zgody na zmianę decyzji, aby otrzymać stypendium na okres styczeń - czerwiec 2016r.


19.08.2015

Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 są do pobrania w sekretariacie i w zakładce Wnioski do pobrania.

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w sekretariacie (pok. nr 12) w godzinach urzędowania.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/os. w rodzinie.

Od 1 października 2015r. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie będzie wynosić 514 zł/os. w rodzinie.


Stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie pl. Wojska Polskiego 5, informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w w/w ośrodku, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz. 7.30 - 15.30, w środy do 16.30 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). Wnioski można pobrać ze strony internetowej, lub w sekretariacie ośrodka. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na rodzica lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji. (patrz menu: [Struktura organizacyjna]>>[Stypendia i zasiłki szkolne] ).

Faktury z lipca i sierpnia będą uwzględnione wówczas, gdy będą dotyczyć podręczników i przyborów szkolnych.


W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻMIGRODZIE W TERMINIE: do 15.IX.2013 r.


Zgodnie z

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami)
 • oraz Uchwałą Nr XXVII/251/05 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 18 maja 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Żmigród.
 • Uchwałą Nr XXXIX/303/2010 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/251/05 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 18 maja 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Żmigród.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:
  • uczniom szkół publicznych,
  • uczniom szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych.
 2. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych.
 3. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim:
  • będącym wychowankiem publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 4. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi:
  • będącym wychowankiem publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Żmigród.

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Żmigród,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych w kwocie przekraczającej 2360 zł,
 • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, którzy otrzymują inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych w wysokości 2124 zł i powyżej.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 1. Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. Pełnoletniego ucznia
 3. Dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość(np. faktury, rachunki wystawionych na rodzica lub ucznia, bilety miesięczne imienne).

 

Wstrzymanie lub cofnięcie stypendium:

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.


ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻMIGRODZIE

W TERMINIE DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

 1. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • urodzenia dziecka,
 • innych, szczególnych okoliczności

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Żmigród,
 • w rodzinie ucznia wystąpiła co najmniej jedna z okoliczności wyżej wymienionych.

 

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ Z ZAKŁADKI "WNIOSKI DO POBRANIA"