Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2015/2016

 1. Ksero dowodu osobistego
  • nowy dowód – ksero dwóch stron dowodu
  • jeżeli w dokumentach występują różne nazwiska dotyczące tej samej osoby – dokument potwierdzający taką zmianę (np. akt małżeństwa)
 2. Akt urodzenia dziecka
 3. Zaświadczenie dotyczące dochodach za 2014 rok z Urzędu Skarbowego:
  • zawsze dla osoby wnioskującej drugiego z rodziców oraz dzieci będących na utrzymaniu rodziców w wieku 18-25 lat, jeżeli nawet nie uzyskali dochodów w 2014 roku lub nie składali PIT-ów
 4. Zaświadczenie ze szkoły – z datą nie wcześniejszą jak 01.09.2015 r.
  • dotyczy dzieci, które ukończyły 16 rok życia
 5. Numer rachunku bankowego
 6. Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 7. Ksero świadectwa pracy , PIT-11za 2014r. i zaświadczenie z Urzędu Pracy – w przypadku utraty zatrudnienia lub uzyskania zasiłku dla bezrobotnych
 8. Nakaz płatniczy za 2014 rok
 9. W przypadku podjęcia zatrudnienia – zaświadczenie o dochodzie NETTO za drugi pełny przepracowany miesiąc
 10. Zaświadczenie o pobranym stypendium w 2014 r.
 11. Zaświadczenie od komornika informujące o wysokości ściągniętych alimentów w 2014r., oraz o bezskuteczności egzekucji z dwóch ostatnich miesięcy (podanie do komornika dostępne w tut. Ośrodku)
 12. Dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie z bursy, internatu oraz z Urzędu Miejskiego z miejscowości, w której znajduje się szkoła
 13. Zaświadczenie z KRUS informujące o ubezpieczeniu
 14. W przypadku osób bezrobotnych i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy a ubezpieczonych przy małżonku – zaświadczenie z pracy małżonka
 15. Jeśli adres zamieszkania jest inny niż podany w dowodzie osobistym należy dostarczyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu
 16. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu
 17. Zaświadczenie z OPS właściwego ze względu na miejsce zameldowania o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne

 

W przypadku starania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, którego ojciec jest nieznany - AKTUALNY
 • akt zgonu drugiego z rodziców

 

W przypadku starania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie od pracodawcy zawierające informacje: od kiedy jest zatrudnienie, rodzaj zawartej umowy, na jaki okres jest zawarta umowa o pracę, w jakim okresie przyznany jest urlop wychowawczy i na jakie dziecko, czy zakład pracy nie jest w stanie likwidacji
 • zaświadczenie ZUS stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

 

W przypadku starania się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji i/lub rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego lub zasiłku pielęgnacyjnego

 • orzeczenie o niepełnosprawności - ksero