Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację drugiego etapu szóstej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” na lata 2013-2014, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja 27 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród w okresie styczeń 2013 - grudzień 2014. W roku bieżącym w projekcie wzięło udział 15 beneficjentów ostatecznych (11 kobiet i 4 mężczyzn). Wobec każdego z beneficjentów zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji:

  • zajęcia z doradcą zawodowym,
  • kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych,
  • kurs kucharza małej gastronomii,
  • kurs pracownika ochrony osób i mienia, 
  • kurs prawa jazdy kat. B,
  • szkolenie z rozwoju osobistego,
  • zajęcia z psychologiem,
  • terapia psychologiczna.

Ponadto trzy beneficjentki i ich rodziny zostały objęte asystenturą rodziny. W ramach aktywizacji edukacyjnej jedna beneficjentka uczęszczała na zajęcia szkolne związane z podniesieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem wszystkich zajęć było przygotowanie uczestników do zmiany dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjenci ostateczni jako swój projekt samodzielnie zorganizowali wyjazd do kina oraz spotkanie Mikołajkowe o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego.

W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów.