Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację pierwszego etapu szóstej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” na lata 2013-2014, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest aktywizacja 24 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród w okresie styczeń 2013 - grudzień 2014.

W roku bieżącym w projekcie wzięło udział 12 beneficjentów ostatecznych (9 kobiet i 3 mężczyzn). Wobec każdego z beneficjentów zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji:

  • zajęcia z doradcą zawodowym,
  • kurs kas fiskalnych z terminalem płatniczym,
  • kurs opiekuna osoby starszej, zależnej i dzieci,
  • kurs pracownika ochrony fizycznej I stopnia,
  • szkolenie rozwój osobisty,
  • zajęcia z psychologiem.

Ponadto cztery beneficjentki i ich rodziny zostały objęte asystenturą rodziny. W ramach aktywizacji edukacyjnej jedna beneficjentka uczęszcza na zajęcia szkolne związane z podniesieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem wszystkich zajęć było przygotowanie uczestników do zmiany dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjenci ostateczni jako swój projekt samodzielnie zorganizowali wyjazd do kina o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem wyjazdu była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego. W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów.