Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację piątej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja 20 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu Gminy Żmigród w okresie styczeń - grudzień 2012 r. Wobec każdej z beneficjentek zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji: zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty kulinarne z cateringiem, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie interpersonalne- rozwój osobisty i zawodowy oraz zajęcia z psychologiem. Ponadto dziesięć beneficjentek i ich rodzin zostało objętych asystenturą rodziny. Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentkami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem szkoleń było przygotowanie uczestniczek do zmian dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjentki ostateczne jako swój projekt samodzielnie zorganizowały wyjazd do kina o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem wyjazdu była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego. W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów.