Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację czwartej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja 20 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu Gminy Żmigród w okresie marzec 2011- grudzień 2011 r. Po konsultacjach z pracownikami socjalnymi beneficjentki ostateczne w ramach zawartych kontraktów socjalnych uczestniczyły w zajęciach z doradcą zawodowym, warsztatach kulinarnych, kursie prawa jazdy kat. B oraz w szkoleniu interpersonalnym- rozwój osobisty i zawodowy. Sześć beneficjentek kontynuujących udział w projekcie uczestniczyło w spotkaniach grupy samopomocowej. Kolejnych pięć beneficjentek współpracowało z asystentem rodziny oraz uczestniczyło w zajęciach z psychologiem. Wszystkie panie miały przeprowadzone badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. Celem szkoleń było przygotowanie uczestników do zmian dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjentki samodzielnie zorganizowały spotkanie Mikołajkowe o charakterze edukacyjno- integracyjnym dla swoich rodzin i najbliższego otoczenia. Celem spotkania była integracja oraz nabycie umiejętności działania zespołowego. W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów. 


W dniu 19.04.2011 r. w Pałac Galeria Restauracja odbyło się spotkanie inaugurujące projekt systemowy „Pracuję więc jestem”. To już czwarta edycja projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja 20 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu gminy Żmigród w okresie marzec-grudzień 2011 r.

W ramach projektu przewidziane jest szkolenie interpersonalne, warsztaty kulinarne, kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, powstanie grupy samopomocowej oraz współpraca z asystentem rodziny. Beneficjenci ostateczni wezmą udział w trzech badaniach ankietowych, które posłużą do ewaluacji projektu.