Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację projektu systemowego "Pracuję więc jestem" w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu była aktywizacja 20 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród w okresie kwiecień- grudzień 2010. W ramach projektu beneficjenci ostateczni uczestniczyli w szkolenie interpersonalnym- Rozwój osobisty i zawodowy, w warsztatach komputerowych oraz w kursie na prawo jazdy kat. B. Beneficjenci w ramach działania o charakterze środowiskowym zorganizowali spotkanie Mikołajkowe dla swojego najbliższego otoczenia.