Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie w okresie od 01.04.2009-31.12.2009 r. realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekt Pracuję więc jestem. Podobnie jak w ubiegłym roku głównym celem jest aktywizacja 20 kobiet z terenu Gminy Żmigród, w wieku aktywności zawodowej korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej i nie pozostających w zatrudnieniu, w celu wyrównania ich szans na polskim rynku pracy i rynku edukacji. W ramach projektu beneficjenci uczestniczą w kursie na prawo jazdy oraz szkoleniu z zakresu rozwoju osobistego.