W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej powstał projekt Pracuję więc jestem realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie w okresie od 01.04.2008-31.12.2008 r. Nadrzędnym celem projektu była aktywizacja 20 kobiet z terenu Gminy Żmigród, w wieku aktywności zawodowej korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej i nie pozostających w zatrudnieniu. Głównym zadaniem było:

  • uświadomienie problemu bezrobocia i jego wpływu na jakość i poziom życia,
  • uświadomienie korzyści, zarówno dla osób jak i ich rodzin, płynących z podjęcia aktywności społecznej, zdrowotnej i zawodowej,
  • uzupełnienie wykształcenia poprzez skierowanie na kursy doskonalenia zawodowego,
  • podniesienie motywacji do zmian stylu życia (aktywność społeczna, zawodowa).

Każdy uczestnik projektu brał udział zarówno w grupowych jak i indywidualnych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym. Celem zajęć było przygotowanie poszczególnych osób do kolejnych działań. Pokazanie metod radzenia sobie ze stresem, przełamania barier psychicznych oraz podniesienie świadomości z korzyści płynących z podjętych działań. Przy współpracy psychologa i doradcy zawodowego wypracowano indywidualne plany kariery zawodowej na podstawie których ustalono zestaw instrumentów aktywizacyjnych. Następnym etapem było skierowanie na odpowiednie szkolenie zgodnie z indywidualnym planem kariery zawodowej. Po zakończeniu projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące cały projekt, jego realizację oraz wysłuchano uwag i opinii od jego uczestników. Na zakończenie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszyscy uczestnicy projektu oraz pracownicy GOPS-U złożyli sobie świąteczne życzenia.