WYMAGANE DOKUMENTY DO UZYSKANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 • oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanych dochodach NETTO w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj.(SIERPIEŃ)
 • świadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych
 • oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, świadczenie z funduszu alimentacyjnego itp.),
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów: lub dowody potwierdzające ich otrzymywanie (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) : lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
 • oświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury: lub odcinek renty / emerytury : lub decyzja organu rentowego,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą przedstawiają dochody za rok poprzedni na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zaświadczenie z Urzędu Miasta o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych,
 • oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Miasta o wielkości gospodarstwa rolnego(ha przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy,
 • inne, np. oświadczenie o dochodach z wynajmu mieszkania

 

** za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Oświadczenie lub zaświadczenie powinno zawierać dochód netto pomniejszony o:

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 • miesięczne obciążenie podatkiem
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.