Zmianie uległa wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.:

dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł. miesięcznie;
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł. miesięcznie;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł. miesięcznie.

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r.

Dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

 1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
 2. jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 3. zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł. miesięcznie;
 2. 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł. miesięcznie;
 3. 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł. miesięcznie.

 

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie.

Wniosek o dodatek energetyczny można pobrać również w zakładce Wnioski do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w mieszkaniach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • właścicielom lokali mieszkalnych,
 • osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, jeżeli oczekują na przysługujący im lokal zastępczy lub socjalny.

 

Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym za ostatnie trzy miesiące nie przekracza:

 • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym - tj. kwota 1.544,48 zł.
 • 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym - tj. kwota 1.103,20 zł.

Od 1 marca 2015 jako najniższą emeryturę przyjmuje się kwotę: 882,56 zł

 

O dodatek można się także ubiegać, jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku. W sytuacji takiej przysługujący dodatek obniża się o kwotę tej nadwyżki.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z prowadzenia gospodarstwa rolnego dochód ustala się na podstawie przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Wartość z 1 ha w 2014r. wynosi 2506 zł.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu nie może być większa niż powierzchnia normatywna. Od reguły tej stosuje się ustępstwa.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu przekracza powierzchnię normatywną nie więcej jednak niż o:

 • 30%
 • 50% jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnia normatywna:

 • dla 1 osoby 35m2
 • dla 2 osób 40m2
 • dla 3 osób 45m2
 • dla 4 osób 55m2
 • dla 5 osób 65m2
 • dla 6 osób 70m2

 

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2. Jeżeli w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15m2

 

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy należy udać się do administracji domu, która potwierdzi tam określone dane i wpisze kwotę wydatków za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych przedkładają do wniosku zaświadczenie o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domu wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego oraz rachunki dotyczące wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące (poprzedzające miesiąc złożenia wniosku).