Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu była aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród.

Łącznie w latach 2008-2014 wsparciem zostało objętych 120 osób (112 kobiet i 8 mężczyzn). W ramach projektu zostało zawartych 140 kontraktów socjalnych (20 beneficjentów kontynuowało swój udział w projekcie w latach następnych). 108 osób zakończyło swój udział w projekcie z wynikiem pozytywnym. W projekcie uczestniczyło 76 osób z terenów wiejskich, 9 osób niepełnosprawnych (o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz 33 osoby młode (15-24 lata). Wobec każdego z beneficjentów zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji:

 • grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe - 80 osób
 • poradnictwo grupowe i indywidualne - psycholog- 62 osoby
 • terapia psychologiczna- 3 osoby
 • asystentura rodziny- 22 osoby
 • grupa samopomocowa- 6 osób
 • szkolenie interpersonalne- rozwój osobisty i zawodowy- 82 osoby
 • kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych- 28 osób
 • kurs opiekuna osoby starszej zależnej i dzieci - 11 osób
 • kurs kucharza małej gastronomii- 15 osób
 • kurs pracownika ochrony osób i mienia - 4 osoby
 • warsztaty komputerowe- 19 osób
 • kurs prawa jazdy kat. B- 55 osób
 • uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym- 1 osoba
 • badania profilaktyczne i specjalistyczne - 64 osoby.

Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem wszystkich zajęć było przygotowanie uczestników do zmiany dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą.

W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjenci ostateczni jako swój projekt samodzielnie zorganizowali wyjazd do kina oraz spotkanie Mikołajkowe o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego.