Rok 2013


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację pierwszego etapu szóstej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” na lata 2013-2014, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest aktywizacja 24 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród w okresie styczeń 2013 - grudzień 2014.

W roku bieżącym w projekcie wzięło udział 12 beneficjentów ostatecznych (9 kobiet i 3 mężczyzn). Wobec każdego z beneficjentów zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji:

- zajęcia z doradcą zawodowym,

- kurs kas fiskalnych z terminalem płatniczym,

- kurs opiekuna osoby starszej, zależnej i dzieci,

- kurs pracownika ochrony fizycznej I stopnia,

- szkolenie rozwój osobisty,

- zajęcia z psychologiem.

Ponadto cztery beneficjentki i ich rodziny zostały objęte asystenturą rodziny. W ramach aktywizacji edukacyjnej jedna beneficjentka uczęszcza na zajęcia szkolne związane z podniesieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem wszystkich zajęć było przygotowanie uczestników do zmiany dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjenci ostateczni jako swój projekt samodzielnie zorganizowali wyjazd do kina o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem wyjazdu była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego. W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów.
Działania o charakterze środowiskowym
 

Szkolenie z Rozwoju osobistego
   

Kursy 

W dniu 28.05.2013 odbyło się spotkanie inaugurujące szóstą edycję projektu "Pracuję więc jestem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci projektu, zaproszenie goście oraz pracownicy GOPS. Celem głównym projektu jest aktywizacja 24 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu gminy Żmigród w okresie styczeń 2013- grudzień 2014. Cele szczegółowe to rozwój osobisty i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz nabycie nowych oraz podniesienie umiejętności o charakterze zawodowym. W roku bieżącym do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób w tym 4 mężczyzn. W projekcie wezmą również udział osoby z otoczenia beneficjentów tj. małżonkowie i dzieci mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym. W ramach zawartych kontraktów socjalnych dot. ścieżki reintegracji i zadań z aktywnej integracji realizowane będą następujące działania:
- zajęcia z doradcą zawodowym,
- zajęcia z psychologiem,
- zajęcia z rozwoju osobistego,
- współpraca z asystentem rodziny,
- kursy, szkolenia i warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów,
oraz działania o charakterze środowiskowym.
W czasie realizacji projektu beneficjenci wezmą udział w 3 badaniach ankietowych, które posłużą w dalszej ewaluacji.

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż w tym roku zamierza po raz szósty realizować projekt systemowy "Pracuję więc jestem" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu będzie aktywizacja kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu gminy Żmigród w okresie styczeń – grudzień 2013.

Osoby będą kierowane do projektu przez pracowników socjalnych na podstawie wywiadów środowiskowych. W wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentkami ostatecznymi w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji zostaną zastosowane co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.