12.12.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację piątej edycji projektu systemowego „Pracuję więc jestem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja 20 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
z terenu Gminy Żmigród w okresie styczeń - grudzień 2012 r. Wobec każdej z beneficjentek zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji: zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty kulinarne z cateringiem, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie interpersonalne- rozwój osobisty i zawodowy oraz zajęcia z psychologiem. Ponadto dziesięć beneficjentek i ich rodzin zostało objętych asystenturą rodziny. Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentkami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem szkoleń było przygotowanie uczestniczek do zmian dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą. W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjentki ostateczne jako swój projekt samodzielnie zorganizowały wyjazd do kina o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem wyjazdu była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego. W trakcie projektu zostały przeprowadzone trzy badania ankietowe, które miały na celu ustalenie oczekiwań, poziomu zainteresowania, trafności działań projektowych i sprawdzenie uzyskanych rezultatów.
Działania o charakterze środowiskowym

Rozwój osobisty i zawodowyZdjęcia z kursu na prawo jazdy kat. BWarsztaty kulinarne z cateringiem
25.05.2012


W dniu 23.05.2012 w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyło się spotkanie inaugurujące piątą edycję projektu „Pracuję więc jestem” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W spotkaniu uczestniczyły beneficjentki biorące udział w działaniach projektowych, zaproszeni goście oraz pracownicy GOPS. Celem głównym projektu jest aktywizacja 20 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z terenu gminy Żmigród
w okresie styczeń- grudzień 2012 r. Do celów szczegółowych można zaliczyć rozwój osobisty
i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz nabycie nowych i podniesienie umiejętności o charakterze zawodowym. W ramach zawartych kontraktów socjalnych dot. ścieżki reintegracji i zadań aktywnej integracji realizowane będą następujące działania:
•    grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
•    warsztaty kulinarne z cateringiem,
•    kurs praw jazdy kat. B,
•    współpraca z asystentem rodziny,
•    szkolenie rozwój osobisty i zawodowy,
•    indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem,
•    działania o charakterze środowiskowym.
W czasie realizacji projektu beneficjentki wezmą udział w 3 badaniach ankietowych, które posłużą w dalszej ewaluacji. Na czas realizacji projektu Panie będą intensywnie współpracować z pracownikami socjalnymi oraz z koordynatorem projektu.
Pani Maria Pelc- kierownik GOPS wraz z Panem Zdzisławem Średniawskim Z-cą Burmistrza Gminy Żmigród w trakcie spotkania wspólnie motywowali do aktywnego uczestnictwa
we wszystkich działaniach projektowych oraz zgodnie stwierdzili, iż udział w projekcie jest ogromną szansą dla pań, której nie należy zmarnować.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.