Projekty systemowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zakończył realizację projektu systemowego „Pracuję więc jestem”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu była aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Żmigród.

Łącznie w latach 2008-2014 wsparciem zostało objętych 120 osób (112 kobiet i 8 mężczyzn). W ramach projektu zostało zawartych 140 kontraktów socjalnych (20 beneficjentów kontynuowało swój udział w projekcie w latach następnych). 108 osób zakończyło swój udział w projekcie z wynikiem pozytywnym. W projekcie uczestniczyło 76 osób z terenów wiejskich, 9 osób niepełnosprawnych (o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz 33 osoby młode (15-24 lata).

Wobec każdego z beneficjentów zostały zastosowane co najmniej trzy z następujących instrumentów aktywnej integracji:

- grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe- 80 osób

- poradnictwo grupowe i indywidualne- psycholog- 62 osoby

- terapia psychologiczna- 3 osoby

- asystentura rodziny- 22 osoby

- grupa samopomocowa- 6 osób

- szkolenie interpersonalne- rozwój osobisty i zawodowy- 82 osoby

- kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych- 28 osób

- kurs opiekuna osoby starszej zależnej i dzieci- 11 osób

- kurs kucharza małej gastronomii- 15 osób

- kurs pracownika ochrony osób i mienia- 4 osoby

- warsztaty komputerowe- 19 osób

- kurs prawa jazdy kat. B- 55 osób

- uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym- 1 osoba

- badania profilaktyczne i specjalistyczne- 64 osoby.

Wybór właściwych instrumentów został dokonany w wyniku indywidualnych uzgodnień pracownika socjalnego z beneficjentami projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych i ścieżki reintegracji. Celem wszystkich zajęć było przygotowanie uczestników do zmiany dotychczasowej aktywności zawodowej oraz nabycie podstawowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodziną, środowiskiem i pracodawcą.

W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjenci ostateczni jako swój projekt samodzielnie zorganizowali wyjazd do kina oraz spotkanie Mikołajkowe o charakterze integracyjno- edukacyjno- kulturalnym dla swoich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. Celem była integracja, zapoznanie z kulturą oraz nabycie umiejętności działania zespołowego.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.