Statut

Uchwała Nr XXVIII/148/09
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 21 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Żmigrodzie


   Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 2  w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Żmigrodzie

Rozdział I.  Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Żmigród, prowadzoną  w formie jednostki budżetowej.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje obszar miasta i gminy Żmigród.
3. Siedziba Ośrodka znajduje się w  Żmigrodzie pl. Wojska Polskiego 5.

§ 2. 1.Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728 ze zmianami)
2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z:
  1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 992 ze zmianami),
  2. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami),
  3. ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.  Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zmianami),
  4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami),
  5. ustawy z dnia  19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994 r. Nr  111, poz. 535 ze zmianami).


Rozdział II.  Organizacja i  zarządzanie.

§ 3.  1. Ośrodkiem  zarządza i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Ośrodka zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Żmigród.
2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Gminy Żmigród.
3. Podczas nieobecności kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje zastępca kierownika lub inny pracownik na podstawie pisemnego upoważnienia kierownika Ośrodka.
4.Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności pracowników oraz zasady działania Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 4. 1. W strukturze Ośrodka działa wydzielona jednostka organizacyjna – Środowiskowy Dom Samopomocy.
2.Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań Środowiskowego Domu Samopomocy określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika Ośrodka.
3.Kierownika oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudnia i zwalnia kierownik Ośrodka.

§ 5. 1.Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim  zatrudnionych.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wykonuje kierownik Ośrodka.

Rozdział III.  Gospodarka finansowa.

§ 6. 1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.


Rozdział IV.  Postanowienia końcowe.

§ 7. Zmiana  Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały  Rady Miejskiej.
§ 8. Traci moc uchwała  Nr V/ 23/ 07  Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.