Aktualności


 
 


Żmigród dn. 21.04.2017 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl. Wojska Polskiego5

55-140 Żmigród

GOPS.10.2017


Zapytanie ofertowe

na dostawę sygnału Internetowego do gospodarstw domowych w ramach kontynuacji projektu pn.: „Domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród”


W związku z realizacją przez Gminę Żmigród projektu pn. „Domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród”, nr umowy POIG.08.03.00-02-056/09-00 z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 Os Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,

zapraszamy do składania ofert na dostawę sygnału Internetowego wraz z podłączeniem do sieci Internet.

 

Szacunkowa wartość zamówienia nieprzekracza 30 000 euro.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotemzamówienia jest dostawa sygnału Internetowego wraz z podłączeniemprzez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia instalacji. (niewcześniej jednak niż od 2 czerwca 2017 r.)

 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sygnału Internetowego wraz z podłączeniem przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia instalacji, dla 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Żmigród (w każdym gospodarstwie domowym znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach ww. projektu). Przedmiot zamówienia obejmuje również podłączenie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Termin realizacji zamówienia

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw domowych przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia zakończenia instalacji potwierdzonego końcowym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony umowy, oraz podłączenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Aktywacja usługi internetowej – najpóźniej w ciągu 24 godzin od zakończenia wszystkich instalacji.

 

IV. Kryterium wyboru ofert – cena 100%

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto, ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w

celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta cenowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający wybierze ofertęWykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto zacałość zamówienia oraz będzie zgodna z niniejszym zapytaniem.

 

V. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:

Maria Pelc- Kierownik GOPS

Agata Kalińska

tel. 71 385 36 72,e-mail: opszmigrod@poczta.onet.pl

 

 

 

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty można składać osobiście w Sekretariacie GOPS( pok.12), pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wojska Polskiego 5, 55-140 Żmigród lub mailem opszmigrod@poczta.onet.pl. Koszty związane z przygotowaniem, sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

Oferty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty, należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: „Dostawa sygnału Internetowego wraz z podłączeniem”.

Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

Oferty należy złożyć do dnia 10.05.2017r. do godz. 1530. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.


VII. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia:

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 11.05.2017 r. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni w formie e-maila, a także pocztą na adres podany w ofercie cenowej.

W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia zapytania, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.


VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 
 
19.04.2017

 

 

 


 

 

11.04.2017

UWAGA

W dniu 14.04.2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny do godziny 13.30

 

 


 

06.04.2017


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Pomagamy rodzinie z Przywsia.

Jednej nocy stracili dom i cały dobytek.


Pomóż MY.


Pokażmy im, że mogą liczyć na innych.


Wpłat można dokonywać na numer konta fundacji

" Promyk Szczęścia"


44 9598 0007 0019 9212 2000 0001


W tytule przelewu prosimy o wpis " ZBIÓRKA DLA POGORZELCÓW PRZYWSIA"

 

 


 

03.04.2017

 

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 04.04.2017 r. od godziny 10.00-13.00

                                                                      oraz w dniu 05.04.2017r od godziny 09.00-12.00

będą wydawane paczki z żywnością z magazynu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rzeźniczej (budynek Powiatowego Zespołu Szkół). Za zmiany przepraszamy.


 

 


 

 

21.03.2017

 

 

 

 

  Program Pomocy Dzieciom

  stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym


 

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia do jelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.


Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

 

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.


Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl


Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

1% KRS: 00000 14574

Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl 

 

 16.03.2017

 


 

 

 


 

10.03.2017

 

 

 

 

 

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 04.04.2017 r. od godziny 8.30-12.00 będą wydawane paczki z żywnością z magazynu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rzeźniczej (budynek Powiatowego Zespołu Szkół).

 


 

08.03.2017r

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 o organizowanych warsztatach żywieniowych i kulinarnych, które będą odbywały się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żmigrodzie ul. Rzeźnicza 17 w dniach:

10.03.2017 r.od godziny 10.00-12.00- grupa I

                                       12.00-14.00 - grupa II

Warsztaty żywieniowe– zajęcia prowadzi dietetyk


23.03.2017 r. od godziny 10.00-12.00 - grupa I

                                        12.00-14.00 - grupa II

Warsztaty kulinarne – zajęcia prowadzi kucharz

 

Zapisy na zajęcia prosimy kierować bezpośrednio w siedzibie GOPS w Żmigrodzie pl. Wojska Polskiego 5 lub pod nr tel. (071) 385 36 72
24.02.2017
 

 

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 28.02.2017 r. od godziny 8.30-12.00 będą wydawane paczki z żywnością z magazynu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rzeźniczej (budynek Powiatowego Zespołu Szkół).

 

 
 
19.01.2017
 
POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

INFORMACJE OGÓLNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
Jak skorzystać ze wsparcia Programu?
Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.
Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą zgłosić telefonicznie chęć otrzymania pomocy i złoży stosowne oświadczenia w trakcie odwiedzin pracownika socjalnego tut. Ośrodka
Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017
Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 16 listopada 2016 r. i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). . Dystrybucja z magazynu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul. Rzeźniczej ( budynek Powiatowego Zespołu Szkół) odbywa się w dniach dostawy żywności z Banku Żywności, tj. w dniach i godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej. O terminie odbioru żywności osoby są powiadamiane telefonicznie. Informacja o dniu dostawy jest również umieszczana w siedzibie ośrodka. PACZKI I POSIŁKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016
makaron jajeczny – 5 kg,
ryż biały – 5 kg,
herbatniki – 2 kg,
mleko UHT – 9 l,
groszek z marchewką – 3,20 kg,
fasola biała – 3,20 kg,
koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
powidła śliwkowe – 1,20 kg,
gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
filet z makreli w oleju – 1,36 kg
szynka drobiowa – 2,70 kg,
cukier biały – 4 kg,
olej rzepakowy – 4 l,
ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,
szynka wieprzowa – 0,3 kg
pasztet wieprzowy – 0,16 kg

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
Gminy Ośrodek Pomocy społecznej w Żmigrodzie będzie realizował działania towarzyszące takie jak:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji szczególności dla rodzin z dziećmi
pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), w tym zasiłki pieniężne i niepieniężne, usługi opiekuńcze,
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, przy współpracy z OPL i OPS będzie realizował działania, takie jak:
warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)
warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).

13.12.2016
 
 
POPŻ2014-2020 Podprogram 2016

INFORMACJE OGÓLNE

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej
i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (951 zł dla osoby samotnej, 771 zł na osobę w rodzinie) mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą zgłosić telefonicznie chęć otrzymania pomocy i złoży stosowne oświadczenia w trakcie odwiedzin pracownika socjalnego tut. Ośrodka

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 16 listopada 2016 r. i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul. Rzeźniczej nr odbywa się w dniach dostawy żywności z Banku Żywności. O terminie odbioru żywności osoby są powiadamiane telefonicznie.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:

14 produktów – artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy.

Na ser podpuszczkowy dojrzewający będzie ogłoszony nowy przetarg – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia planowane dostawy dopiero od stycznia 2017.

Łączna waga zestawu – 48,59 kg (bez sera – 46,19 kg)

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Gminy Ośrodek Pomocy społecznej w Żmigrodzie będzie realizował działania towarzyszące takie jak:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji szczególności dla rodzin z dziećmi

 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, przy współpracy z OPL i OPS) będzie realizował działania, takie jak:

 • warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)

 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

 • warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).13.12.2016

Podsumowanie Podprogramu 2015

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 – VI 2016  realizował Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Podprogramu 2015 łącznie do 597 osób potrzebujących na terenie Gminy Żmigród trafiło 33584,58 kg żywności w formie paczek w ilości 3188.

Artykuły spożywcze dostępne w ramach Podprogramu 2015 to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, kawa zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015 po raz pierwszy Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie realizował działania towarzyszące, które mały na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej, czyli:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,

 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, pomoc w pisaniu pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego, konsultacje indywidualne, wsparcie terapeutyczne, asystentura rodzin, działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez współudział w rozładunku i przygotowaniu żywności do dystrybucji.

W działaniach towarzyszących wzięło udział 550 osób.


10.08.2016

Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 są do pobrania w sekretariacie i na stronie GOPS w zakładce Wnioski do pobrania.

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych).

Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w sekretariacie (pok. nr 12) w godzinach urzędowania.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/os. w rodzinie.

Więcej informacji w zakładce Struktura organizacyjna Stypendia i zasiłki szkolnehttp://www.miroslawiec.pl/images/obrazy/ZnajdzPomoc.jpg


Od września przy Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie  zostanie otwarte wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka można zdefiniować jako podjęte na podstawie rozpoznania zaburzeń u dziecka działania rehabilitacyjne, pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, których adresatem jest dziecko, a także działania wspierające, skierowane na rodzinę dziecka.

Co obejmuje wczesne wspomaganie?
Najważniejsze etapy wczesnego wspomagania rozwoju to:
wczesne rozpoznanie ryzyka nieprawidłowego rozwoju
wczesna diagnoza
wczesne podjęcie odpowiednich form wspierania

Dla kogo przeznaczone jest wczesne wspomaganie?

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności:
z deficytami ruchowymi
z uszkodzonym słuchem
z niepełnosprawnością ruchową
z niepełnosprawnością intelektualną
z autyzmem
z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem
z opóźnionym rozwojem mowy

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oferujemy:
-Dogoterapia                                                            -Terapia logopedyczna
-Sala Doświadczania Świata                                       -Terapia psychologiczna
-Elementy hipoterapii                                                -Rehabilitacja ruchowa
-Pedagogika specjalna                                               -Integracja sensoryczna
-Terapia ręki                                                             -EEG-Biofeedback
-Grupowe zajęcia z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Zapisy na zajęcia wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka
Prosimy kierować bezpośrednio w siedzibie szkoły ul. Rybacka 17,
 lub pod nr tel 713853331
Jednocześnie informujemy, że dnia 14 czerwca w godzinach 13.00-15.00 odbędą się dni otwarte.


11.04.2016

STYPENDIUM SZKOLNE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski we wrześniu 2015r. o przyznanie stypendium szkolnego powinni osobiście zgłosić się do Ośrodka w celu weryfikacji dochodów i złożenia zgody na zmianę decyzji, aby otrzymać stypendium na okres styczeń - czerwiec 2016r.21.01.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie na mocy umowy z Bankiem Żywności we Wrocławiu, w okresie czerwiec – grudzień 2015r. dystrybuował żywność dla osób potrzebujących z terenu Gminy Żmigród w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W sześciu dostawach z Banku Żywności we Wrocławiu pobraliśmy i rozdysponowaliśmy wśród naszych mieszkańców, którzy zakwalifikowali się do Programu, 33 584,58 kg żywności. Każda z dostaw liczyła od 2 800 do 6 800 kg i obejmowała od 9 do 15 różnych produktów żywnościowych.

Wydaliśmy 3178 paczek żywnościowych obejmując pomocą 597 osób w 6 rozdaniach w m-cach czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień.

Praca była ciężka fizycznie i wymagała dużego zaangażowania w obsługę administracyjną, ale jak potwierdzają pracownicy socjalni zaangażowani w zadanie, było warto.

Sprawna realizacja zadania była możliwa dzięki pomocy osób i instytucji nie związanych bezpośrednio z ośrodkiem pomocy.

Dziękujemy serdecznie firmie MARKUS za nieodpłatne udostępnienie palet drewnianych na cały okres realizacji zadania, firmie Bouwman Gastro-instal za nieodpłatne użyczenie wózków sklepowych celem ułatwienia rozdziału żywności dla poszczególnych osób i rodzin; sklepom DINO za wypożyczenie wózków przy dystrybucji żywności w dwóch dostawach.

Dziękujemy Dyrektorowi MZGK w Żmigrodzie i Dyrektorowi ZPK w Żmigrodzie za wolę pomocy i delegowanie pracowników do pomocy przy rozładunku żywności.

Kieruję również podziękowania kierowcom firmy MAJA TRANS za zaangażowanie przy załadunku i nieocenioną pomoc przy rozładunku towaru. Zarówno przy rozładunku żywności jak i podczas jej wydawania, była to praca nieodpłatna na rzecz innych osób korzystających z tej formy pomocy. Tylko podczas jednej dostawy do rozładunku żywności nie wstawiły się osoby deklarujące pomoc. Wszystkim, którzy nie zawiedli i z dużym zaangażowaniem pomagali serdecznie dziękujemy.


29.12.2015

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).
Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.


15.12.2015

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Kwota: 1000,00 zł miesięcznie

Okres wypłacania: do ukończenia przez dziecko 1 roku życia ( max. 52 tygodnie),
a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed
1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Dodatkowe informacje odnośnie w/w świadczenia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pok. nr 16.


14.12.2015

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 odbędzie się w dniu 17.12.2015r. w godz. 8.30 do 12.00


1.12.2015

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

Od 01.01.2016r. zaczną obowiązywać nowe przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych, dzięki którym rodziny które przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych (aktualnie 674,00 zł na osobę w rodzinie, 764,00 zł gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) będą miały szansę na utrzymanie świadczeń gdy wzrasta dochód.

Założeniem ustawy jest aby rodziny, którym dochód na osobę przekracza w/w kwotę nadal otrzymywały świadczenia rodzinne pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium.

Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

Dodatkowe informacje z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pok. nr 16 ( tel 71 385 36 72 wew. 11)


12.11.2015

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 odbędzie się w dniu 19.11.2015r. w godz. 8.30 do 12.00

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 odbędzie się w dniach 20-21.10.2015r.


19.08.2015

Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 są do pobrania w sekretariacie i w zakładce Wnioski do pobrania.

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych).

Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w sekretariacie (pok. nr 12) w godzinach urzędowania.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/os. w rodzinie.

Od 1 października 2015r. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie będzie wynosić 514 zł/os. w rodzinie.

Więcej informacji w zakładce Struktura organizacyjna- Stypendia i zasiłki szkolne


20.07.2015


INFORMACJA

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 01 września 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami
do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


29.06.2015

PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODPROGRAM 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie informuje, iż wszystkie osoby zainteresowane pomocą żywnościową w formie paczek żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2015 proszone są o kontakt z tut Ośrodkiem pl. Wojska Polskiego 5 (pok. Nr 2 i nr 8) tel. 71 3853672 do dnia 14 sierpnia 2015 r.

Wszelkie informacje o Programie dostępne są na stronie
Banku Żywności we Wrocławiu www.bankzywności.wroclaw.pl

12.06.2015

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZĘBUJĄCYM PODPROGRAM 2015


11.03.2015

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, iż Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa migrantów w praktyce 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej poprzez zwiększanie ich świadomości na temat ich praw i obowiązków w Polsce, jak również szerzenie informacji związanych z procedurą zatrudniania cudzoziemców wśród pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnienie cudzoziemców. Aby realizować te cele, powstała infolinia działająca pod numerem telefonu 22 490 20 44 oraz strona internetowa www.migrant.info.pl, gdzie zarówno migranci, jak i pracodawcy mogą uzyskać rzetelną poradę i informację dotyczącą kwestii szeroko pojętego pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.23.06.2014


"KARTA DUŻEJ RODZINY"


Zgodnie z Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów  z dnia 27 maja 2014 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.2014 poz. 432) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodziny wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755) od 16 czerwca 2014 na terenie naszego kraju będzie wprowadzona "Karta Dużej Rodziny".   

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.rodzina.gov.pl

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. Nr 8 – Punkt Informacyjny, od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY


ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.